Combitrans.es Juridische kennisgeving

0. OBJECT

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik en het gebruik van de website www.combitrans.es, eigendom van COMBI-LINE MARBELLA SL (hierna COMBITRANS).

Het browsen op de website van COMBITRANS schrijft de voorwaarde van GEBRUIKER ervan toe en houdt in dat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met elk van de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn gepubliceerd, met de waarschuwing dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door een onderdeel van COMBITRANS, waarin het zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd en meegedeeld.

Daarom is het raadzaam om de inhoud ervan zorgvuldig te lezen als u toegang wilt krijgen tot en gebruik wilt maken van de informatie en diensten die op deze website worden aangeboden.

De gebruiker verbindt zich er ook toe om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving, en zal reageren op COMBITRANS of derden, voor eventuele schade en schade die zou kunnen worden veroorzaakt als een gevolg van de schending van genoemde verplichting.

Elk ander gebruik dan het toegestane gebruik is uitdrukkelijk verboden, en COMBITRANS kan de toegang en het gebruik ervan op elk moment weigeren of intrekken.

1. IDENTIFICATIE

COMBITRANS, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

De bedrijfsnaam is: COMBILINE MARBELLA SL
De commerciële naam is: COMBITRANS
De CIF is: B-92183516
Het hoofdkantoor is gevestigd op: C / Oro, 25 Polígono “La Ermita” – 29600 – Marbella (Málaga)
Geregistreerd in het handelsregister van Malaga, jaargang 2647, blad 175, blad MA-44985, opschrift 1

2. COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, stellen we verschillende manieren van contact tot uw beschikking die we hieronder beschrijven:

Telefoon: 952 77 53 00
E-mail: info@combitrans.es
Postadres: C / Oro, 25 Polígono “La Ermita” – 29600- Marbella, Málaga
Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en COMBITRANS worden als effectief beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer ze plaatsvinden via een van de hierboven beschreven middelen.

3. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk. COMBITRANS kan echter het gebruik van sommige van de diensten die op haar website worden aangeboden, afhankelijk stellen van de voorafgaande invulling van het overeenkomstige formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die hij aan COMBITRANS meedeelt en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van COMBITRANS en deze niet te gebruiken voor onder meer:

a) Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend of verontschuldigend is voor terrorisme of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.

b) het introduceren van computervirussen in het netwerk of het uitvoeren van handelingen die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van COMBITRANS of derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken aan de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen; evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door het massale verbruik van computerbronnen waarmee COMBITRANS zijn diensten aanbiedt.

c) Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van COMBITRANS of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren.

d) Schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals schending van de vertrouwelijkheid van COMBITRANS of informatie van derden.

e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker.

f) Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.

g) Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en om advertenties van welke aard dan ook en mededelingen te sturen voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan COMBITRANS, zonder enig exploitatierecht erop. verder dan strikt noodzakelijk is voor een correct gebruik van het web.

Uiteindelijk kunnen gebruikers die toegang hebben tot deze website de inhoud bekijken en, waar van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen later niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch zijn ze onderworpen aan enige vorm van uitbuiting.

Ook alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, zijn eigendom van COMBITRANS, zonder te begrijpen dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker er enig recht op geeft.

De distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het aanbrengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen COMBITRANS en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door COMBITRANS van de inhoud of diensten ervan.

COMBITRANS is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

3.1 UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder de toegang tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel volledig te garanderen.

COMBITRANS sluit, voor zover de wet dit toestaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

c) Het niet naleven van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving als gevolg van een onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is COMBITRANS niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en het imago zelf, evenals de regelgeving op de kwestie van oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst COMBITRANS elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. COMBITRANS garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het verkregen resultaat. COMBITRANS is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden.

3.2 PROCEDURE BIJ HET UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettige aard van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die via de website zijn opgenomen of toegankelijk zijn, aan het licht brengen, moeten zij een kennisgeving aan COMBITRANS waarin de vermeende overtredingen naar behoren worden geïdentificeerd en gespecificeerd.