Privacybeleid van Combitrans

In toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en in organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. Het privacybeleid moet verplicht worden opgenomen op een webpagina wanneer deze persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelt.

PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

COMBI-LINE MARBELLA SL informeert gebruikers van haar website www.combitrans.es via dit privacybeleid over de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld door middel van browsen of het contracteren van diensten die zij uitvoeren in dit portaal. Het gebruik van deze website door de gebruiker impliceert zijn aanvaarding van dit privacybeleid.

COMBI-LINE MARBELLA SL neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan, en in aangelegenheden waarin deze laatste niet voorziet in organieke wet 3/2018 van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en wet 34/2002 , van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Door middel van de registratieformulieren op deze website of door het verzenden van e-mail, worden persoonlijke gegevens van elke gebruiker verzameld en verwerkt, waarvan de behandeling wordt beheerst door dit privacybeleid. Deze gegevens zijn nodig voor het beheer en onderhoud van een aantal van de diensten van COMBI-LINE MARBELLA SL.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van de persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt bij het openen en gebruiken van de website, is, als eigenaar, COMBI-LINE MARBELLA SL, met NIF / CIF B-92183516, gevestigd te C / Oro, 25 Polígono ” La Ermita “- 29600 – Marbella (Málaga), geregistreerd in het handelsregister van Málaga, jaargang 2647, Folio 175, blad MA-44985, registratie 1, telefoon 952 77 53 00 en e-mail info@combitrans.es

COMBI-LINE MARBELLA SL verbindt zich ertoe om de computerbeveiligingsmaatregelen voorzien in de bovengenoemde regelgeving toe te passen om toegang tot of oneigenlijk gebruik van de gegevens, manipulatie, verslechtering of verlies te voorkomen.

DUUR VAN GEGEVENSOPSLAG

COMBI-LINE MARBELLA SL, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens en informatie die via deze website worden verzameld met de nodige vertrouwelijkheid op te slaan en te beheren zolang de professionele relatie die ontstaat wordt onderhouden en de geïnteresseerde persoon niet om verwijdering verzoekt, en in its In dit geval, voor een periode van maximaal 5 jaar, te rekenen vanaf het einde van de commerciële relatie tussen de gebruiker en COMBI-LINE MARBELLA SL. De gegevensbeheerder kan de gegevens echter naar behoren geblokkeerd houden om te zorgen voor mogelijke administratieve of gerechtelijke verantwoordelijkheden.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

De bewerkingen, procedures en technische procedures, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, die het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen en andere handelingen met persoonsgegevens mogelijk maken, worden beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens.

Bij COMBI-LINE MARBELLA SL behandelen we de persoonlijke gegevens die de gebruiker ons verstrekt via www.combitrans.es om ze op te nemen in de lijst met contactpersonen, om de gevraagde zakelijke relatie te beheren en deze informatie dus te gebruiken als een contactmiddel voor dat bedrijf. . Bovendien impliceert de behandeling van deze verzamelde gegevens ook het beheer van het verzenden van de gevraagde informatie en het kunnen beantwoorden van de vragen of vragen die de gebruiker via de website indient, waardoor de geïnteresseerde partijen de aangeboden diensten van die voor u interessant zijn, evenals het verstrekken van budgetten voor de te leveren service.

De velden van de records moeten verplicht worden ingevuld zodat COMBI-LINE MARBELLA SL de bovengenoemde doeleinden kan vervullen.

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van commerciële communicatie door een e-mailbericht te sturen naar het hierboven vermelde adres.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies die de werking en levering van de daarop aangeboden diensten mogelijk maken.

LEGITIMATIE VOOR GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, wordt uitgevoerd op basis van de volgende wettelijke grondslagen die deze legitimeren:

Het contracteren van diensten van COMBI-LINE MARBELLA SL en de uitvoering van de gevraagde professionele bestelling, waarvan de algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld van de gebruiker voorafgaand aan een mogelijke contractering. Om deze gevraagde professionele relatie uit te kunnen voeren, is de belanghebbende verplicht zijn gegevens te verstrekken.

Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, aangezien de gebruiker na het lezen van dit privacybeleid wordt geïnformeerd en, als hij daarmee instemt, deze kan aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het markeren van een vakje. dat voor dat doel beschikbaar is.

In het geval dat de belanghebbende het voornoemde niet verstrektgenoemde gegevens of ze zijn onjuist of onnauwkeurig, kunnen we niet op zijn verzoek reageren, waardoor het onmogelijk is om de gevraagde informatie te verstrekken of om het contracteren van diensten uit te voeren. Daarom wordt de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, COMBI-LINE MARBELLA SL, vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het niet uitvoeren van de professionele opdracht of uit de gevolgen die voortvloeien uit deze onnauwkeurige of foutieve informatie.

In het geval dat de belanghebbende de bovengenoemde gegevens niet verstrekt of deze onjuist of onnauwkeurig zijn, kunnen we niet op zijn verzoek reageren, waardoor het onmogelijk is om de gevraagde informatie te verstrekken of de contractering van diensten uit te voeren. Daarom wordt de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, COMBI-LINE MARBELLA SL, vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het niet uitvoeren van de professionele opdracht of uit de gevolgen die voortvloeien uit deze onnauwkeurige of foutieve informatie.

DATA COMMUNICATIE

In het algemeen zal COMBI-LINE MARBELLA SL deze persoonsgegevens niet aan derden meedelen, behalve dat het verlenen van een dienst de noodzaak impliceert van een contractuele relatie met een behandelend manager en dit strikt noodzakelijk is om de relatie tussen de gebruiker en het voornoemde bedrijf, met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Dit zal alleen gebeuren voor de tijd die nodig is om de uitvoering van het bestelcontract mogelijk te maken, en onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde verantwoordelijkheden die vereist zijn van de verantwoordelijke persoon. Zodra de bestelling is voltooid, zal de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling de persoonlijke gegevens teruggeven aan de verantwoordelijke en elke kopie die hij heeft, verwijderen.

Aan de andere kant hebben alleen derden met wie COMBI-LINE MARBELLA SL een wettelijke of contractuele verplichting heeft om ze te verstrekken, het recht op toegang tot deze persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld de Ombudsman en geïnteresseerde rechters en rechtbanken. in de procedures met betrekking tot de ingediende claims.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

De gebruiker kan op elk moment, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving, het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens uitoefenen, verzoeken om de behandeling te beperken, zich ertegen verzetten, de overdraagbaarheid van hun gegevens vragen en de toestemming intrekken. gegeven rechten erkend in de bovengenoemde Verordening (EU). De uitoefening van deze rechten kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd door contact op te nemen met COMBI-LINE MARBELLA SL op het adres van de hierboven vermelde maatschappelijke zetel; Door een e-mail te sturen naar het volgende adres info@combitrans.es of naar het postadres C / Oro, 25 Polígono “La Ermita” – 29600- Marbella (Málaga).

Om deze rechten effectief uit te oefenen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen door zijn voor- en achternaam, een fotokopie van de DNI of een gelijkwaardig identificatiedocument dat zijn identiteit bewijst, het verzoek waarin het verzoek is gedaan, het adres voor kennisgevingsdoeleinden en de datum. en handtekening van de aanvrager.

Evenzo kan de gebruiker een klacht indienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (bevoegde controleautoriteit in deze zaak), vooral wanneer ze geen voldoening hebben verkregen in de uitoefening van hun rechten, door te schrijven naar C / Jorge Juan, N. º 6, 28001 – Madrid, of via de website: https://www.agpd.es